Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

 
 
ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร/น้ำปานะ
พระภิกษุผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) รุ่นที่ 20/2557
ระหว่างวันที่ 18 มกราคม ถึง 11 เมษายน พ.ศ.2557
ณ สถาบันฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)
วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน
          รายการสำหรับร่วมเป็นเจ้าภาพ
                  1. ภัตตาหารเช้า วันละ 3,000 บาท 
                  2. ภัตตาหารเพล วันละ6,000 บาท
                  3. น้ำปานะ วันละ 1,000 บาท 
                  4. ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม และอื่นๆ ตามจิตศรัทธา
                  5.ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติจิตภาวนาภาคสนาม
                      นมัสการสังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย-เนปาล
 
ติดต่อขอร่วมเป็นเจ้าภาพโดยตรงได้ที่กองรายได้วัดพระศรีมหาธาตุ
โทร. 02-521-0311, 02-972-9473 กด 0
หรือ
บริจาคผ่านบัญชีธนาคารชื่อบัญชี สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนวิสุทธิกษัตริย์
เลขที่ 006-1-35510-0 ประเภทออมทรัพย์

 

Copyright © ๒๕๕๙ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) กรุงเทพมหานคร