Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

            สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม  กรรมการที่ปรึกษาสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต)  เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี คณะกรรมการ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ครั้งที่ 1/2557 วันพฤหัสบดี ที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวัดอาวุธวิกสิตาราม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

 
            วาระการประชุมที่สำคัญคือเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา การฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) รุ่นที่ 21/2558 จะเปิดรับสมัครพระภิกษุเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป สถานที่ฝึกอบรมภาควิชาการที่วัดพระศรีมหาธาตุ โดยมีพระธรรมเจติยาจารย์เป็นประธานกรรมการฝึกอบรมภาควิชาการ การอบรมภาคจิตภาวนา มีพระพุทธิสารเถรเป็นประธานส่วนภาคศึกษาดูงานในประเทศอินเดีย เนปาลมีพระธรรมปาโมกข์เป็นประธานการฝึกอบรม


            อีกเรื่องหนึ่งคือการศึกษาดูงานที่ประเทศอินเดีย- เนปาล ที่ประชุมมีการเสนอความเห็นที่เป็นประโยชน์ เช่นต้องมีงบประมาณที่ชัดเจน จึงมีการเสนอตั้งกองทุนสนับสนุนการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ โดยมีคณะกรรมการกองทุนบริหารงานที่ชัดเจน ที่ประชุมเสนอพระธรรมเมธาจารย์ รองปรานสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นประธาน


            อีกวาระหนึ่งคือการเสนอให้มีการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมซึ่งใช้มานานหลายปีแล้ว โดยมีพระเทพปริยัติวิมลเป็นประธานกรรมการ


            พระภิกษุรูปใดมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศรุ่นที่ 21/2558 ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเลขานุการ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) ตึก สว.ธรรมนิเวศ ชั้น 4 วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
โทร. 0-2282-6182, โทรสาร. 0-2282-6183 

 

 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน

11/09/57

 

ดูภาพการประชุมได้ที่

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=850267454997242&set=pcb.850283141662340&type=1&theater

 

Copyright © ๒๕๕๙ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) กรุงเทพมหานคร