Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

      เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี  ประธานกรรมการบริหารสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) ลงนามในคำสั่งที่ 03/2559 เรื่อง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ) รุ่นที่ 23/2560 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

Copyright © ๒๕๕๙ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) กรุงเทพมหานคร