Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

 ตามที่สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ()ได้ประกาศรับสมัครพระภิกษุเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศรุ่นที่ ๒๔/๒๕๖๑ นั้น บัดนี้ได้ประกาศรายชื่อพระภิกษุผู้มีสิทธิ์เข้าสอบในวันที่ ๒๗-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

Copyright © ๒๕๕๙ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) กรุงเทพมหานคร