Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ตามที่สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ()ได้ประกาศรับสมัครพระภิกษุเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศรุ่นที่ ๒๔/๒๕๖๑ นั้น บัดนี้ได้ประกาศรายชื่อพระภิกษุผู้มีสิทธิ์เข้าสอบในวันที่ - มกราคม ๒๕๖๒ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

 

 

Copyright © ๒๕๕๙ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) กรุงเทพมหานคร