Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ตามที่สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ()ได้ประกาศรับสมัครพระภิกษุเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศรุ่นที่ ๒๖/๒๕๖๓ นั้น บัดนี้จึงประกาศรายชื่อพระภิกษุผู้มีสิทธิ์เข้าสอบในวันที่ ๑๒-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
 

 

 

 

 

 

Copyright © ๒๕๕๙ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) กรุงเทพมหานคร