Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ตามที่สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธ) ได้ประกาศรับสมัครพระภิกษุเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศรุ่นที่ ๒๗/๒๕๖๔ นั้น บัดนี้ จึงประกาศรายชื่อพระภิกษุผู้มีสิทธิ์เข้าสอบในวันที่ ๘-๙ เมษายน ๒๕๖๔ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

Copyright © ๒๕๕๙ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) กรุงเทพมหานคร