Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

          วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00 น. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) รุ่นที่่ 18/2555  เยี่ยมชมศึกษาดูงานกิจการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา จังหวัดนครปฐม พระเทพปริยัติวิมลอธิการบดีให้การต้อนรับและให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทีอาคารธรรมสถาน จากนั้นได้มอบหมายให้พระครูปรีชาธรรมวิธาน (ดร.)รองอธิการบดีฝ่ายบริหารให้การต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ นำชมมหาวิทยาลัย และปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก  

 

          เวลา 13.00 น.พระมหาวิทยา ปริปุรณฺณสีโล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากล่าวต้อนรับและแนำนำกิจกรรมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ   ปุญญานุภาพและนำชมวิดีทัศน์ มมร อดีต  ปัจจุบัน  อนาคต 

          จากนั้นพระมหาปัญญา  ปญฺญาวุฑฺโฒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ภารกิจ การศึกษาและการบริการวิชากาแก่ชุมชุมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยดำเนินกิจการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้งสี่ด้าน คือผลิตบัณฑิต การบริหาร การวิจัยและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปัจจุบันมีวิทยาเขตเจ็ดแห่ง มีวิทยาลัยสามแห่ง ภายใต้ปรัชญาที่ว่า "ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา"

           ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) รุ่นที่่ 18/2555 ได้เข้าอบรมภาควิชาการที่สถาบันฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานครเป็นเวลาหกสิบวัน จากนั้นวันที่ 1 มีนาคม 2555 จะเดินทางไปฝึกอบรมภาคนวกรรม(ก่อสร้าง)ที่วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ จังหวัดนครสวรรค์เป็นเวลา 15 วัน ก่อนจะเดินทางไปฝึกอบรมภาคจิตตภาวนา(กรรมฐาน)ที่วัดเพทพิทักษ์ปุณณาราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาเป็นเวลา 15 วัน จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับวุฒิบัตรจบตามหลักสูตร และมีสิทธิ์เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังต่างประเทศ

             ในการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในครั้งนี้คุณหญิงลมุลศรี โกศีน พร้อมด้วยคณะยังมีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อร่วมดำเนินการฝึกอบรมฯ จำนวน 5000 บาทถ้วน

 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน

รายงาน

17/02/55

          

<ชมภาพกิจกรรมได้ที่>  http://www.mbu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=3167&Itemid=1

 

Copyright © ๒๕๕๙ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) กรุงเทพมหานคร