Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

         พระธรรมเมธาจารย์ รองประธานกรรมการบริหาร สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) รุ่นที่ 18/2555 ณ สถาบันฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ตึกติสสะมหาเถระ วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. โดยมีพระเถรานุเถระกรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธ) กรรมการบริหารสำนักกำกับดูแลพระธรรมธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก
 

         การฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) รุ่นที่ 18/2555 เริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2555 โดยแบ่งออกเป็นสามภาคคือภาควิชาการเป็นเวลาสองเดือน ภาคนวกรรม 15 วัน ฝึกอบรมที่วัดสิริวัฒน์วิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ จังหวัดนครสวรรค์ และภาคจิตภาวนา 15 วัน ฝึกอบรมที่วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม จังหวัดนครราชสีมา การฝึกอบรมพระธรรมทูตประจำปีนี้มีผู้สำเร็จและเข้ารับวุฒิบัตรจำนวน 42 รูป

 

         พระธรรมเมธาจารย์ได้ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) รุ่นที่ 18/2555 สรุปความได้ว่า “ขอแสดงความยินดีกับพระธรรมทูตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเป็นพระธรรมทูตในครั้งนี้ การที่ท่านทั้งหลายมีจิตศรัทธาเลื่อมใสในอุดมการณ์ที่จะนำเอคำสอนของพระพุทธเจ้าไปสั่งสอนคนอื่นให้ได้รับความสุขความสบายใจนั้นต้องมีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่ามีความไม่ถูกต้องและความไม่เสมอภาคกันในหมู่มนุษย์เพราะระบบชั้นวรรณะ ทำให้อยู่ร่วมกันไม่เป็นสุข เมื่อพระองค์ตรัสรู้จึงทำให้ความไม่เสมอกันของมนุษย์มีความเสมอกันกันด้วยศีลเรียกว่าศีลสามัญญตา คนเราหากมีศีลเสมอกันจะทำให้ไม่แตกแยก และหากทุกคนมีทิฐิสามัญญาตาคือมีความคิดเห็นเสมอกันก็จะทำให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

 

         แม้แต่ในการอุปสมบทพระองค์ก็ทรงยกเลิกระบบวรรณะไปด้วยเพื่อความเสมอกันโดยศีลเช่นครั้งหนึ่งเจ้าศากยะเข้ามาอุปสมบทพร้อมกันหลายรูป แต่พระพุทธองค์ก็ทรงให้พระอุบาลีซึ่งเป็นช่างกลบก(ช่างตัดผม)อุปสมบทก่อนเพราะทำให้คนมีความเสมอภาคกันโดยก้าวพ้นจากระบบชนชั้นวรรณะ เพื่อที่จะให้เจ้าศากยะได้เคารพนายช่างกลบกคือพระอุบาลีซึ่งมีวรณะต่ำกว่า ในการไปอยู่ไปต่างประเทศหากเราสอนให้คนอื่นตั้งอยู่ในธรรมได้ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ การสอนธรรมเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ ดังพุทธภาษิตว่า “สพฺพทานํ ธมฺทานํ ชินาติ การให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวง”  กุฏิวิหารอุโบสถต่างๆที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาก็เพราะมีการให้ทานนั่นเอง หากไม่มีการให้ทาน ศาสนวัตถุเหล่านี้ก็มีขึ้นไม่ได้ พระธรรมทูตรุ่นก่อนๆไปสั่งสอนคนในต่างประเทศ จนเกิดวัดวาอารามเกิดขึ้นมากมายทั้งในยุโรป อเมริกา ก็เพราะอาศัยธรรมทานที่พระธรรมทูตได้แสดงนั่นเอง จึงมีการบริจาค มีวัดในประเทศต่างๆมากกว่าสถานทูตไทยในต่างประเทศ บางประเทศมีที่ดินของวัดเป็นจำนวนมากสถานกงสุลมีไม่เกิน 50 ไร่ แต่วัดบางแห่งมีมากถึง 200 ไร่ เช่นวัดพุทธเมตตา วัดเมตตาวนารามเป็นต้น

 

         แม้ว่าพระพุทธองค์จะทรงสรรเสริญการปฏิบัติบูชามากกว่าอามิสบูชา แต่มีคนถวายวัตถุสิ่งของในพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก วัตถุเหล่านี้มาจากการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าจนทำให้คนเลื่อมใสศรัทธานั่นเอง  ขอให้ท่านระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาของเราทั้งหลาย    คำสอนที่เรานำมาปฏิบัติทำให้เรามีความสุขใจ ความสบายใจ พระธรรมทูตมีจิตเมตตาเอื้อเฟื้อเผยแผ่ความสุขไปยังคนอื่นๆด้วย และให้นำความสุขนั้นไปเผยแผ่ให้แก่คนอื่นๆได้รับความสุขนั้นด้วย
         ขอให้ท่านเป็นพระธรรมทูตที่ดีที่จะนำเกียรติยศชื่อเสียงมาให้แก่พระพุทธศาสนาและประเทศชาติ ด้วยอำนาจแห่งพระรัตนตรัยจงปกปักรักษาและอภิบาลท่านทั้งหลายประสบความสำเร็จจงทุกประการเทอญ
         จากนั้นพระธรรมทูตได้ถวายสักการะแด่คณาจารย์ผู้ให้การอบรม และกราบลาเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ ก่อนจะแยกย้ายกันเดินทางกลับยังวัดเดิมและเตรียมตัวในการเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศต่างๆต่อไป  

 


         พระธรรมทูตที่สำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรจะได้เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ในสี่ทวีปซึ่งปัจจุบันมีวัดไทยมากกว่า 100 วัดคือประเทศสหรัฐอเมริกามีวัดไทย 58 วัด และที่พักสงฆ์ 1 แห่ง ประเทศแคนาดามีวัดไทย 6 แห่ง ประเทศเดนมาร์ก 1 วัด ประเทศสวีเดนมีวัดและที่พักสงฆ์ 8 แห่ง ประเทศฝรั่งเศส 3 วัด ประเทศเยอรมนี 8 วัด ประเทศออสเตรีย 1 วัด ประเทศอังกฤษ 3 วัด ประเทศอิตาลี 1 วัด ประเทศฟีนแลนด์ 1 วัด ประเทศนอร์เวย์ 4 วัด ประเทศเตรเลีย 12 วัด ประเทศนิวซีแลนด์ 4 วัด ประเทศอินโดนีเซียทั้งวัดและที่พักสงฆ์ 21 แห่ง ประเทศอินเดีย 5 วัด ประเทศมาเลเซีย  1 วัด ประเทศฮ่องกง 4 วัด ประเทศไต้หวัน 4 วัดและ 1 สำนักสงฆ์ ประเทศญี่ปุ่น 1 วัด 1 สำนักสงฆ์ และประเทศเกาหลีใต้อีก 1 สำนักสงฆ์

 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
รายงาน
05/04/55

 

 

 

 

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

 

 


ประกาศ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)
เรื่อง  รายนามพระภิกษุผู้สำเร็จการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)
รุ่นที่  ๑๘  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕

-----------------


            ตามที่สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ในความอุปถัมภ์ของมหาเถรสมาคม ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร  วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ  จังหวัดนครสวรรค์  และ   วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) รุ่นที่ ๑๘ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ นั้น
           บัดนี้  การดำเนินการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายนามพระภิกษุผู้สำเร็จการฝึกอบรมการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) รุ่นที่  ๑๘ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕  ดังต่อไปนี้


 ๑. พระณรงค์ อาจาโร (บุญรินทร์) วัดป่ากกสะทอน  จังหวัดอุดรธานี
 ๒. พระครูปลัด ชำนาญ เตชพโล (ยิ้มเจริญ) วัดเทพสถาพร  จังหวัดนครสวรรค์
 ๓. พระครูอุดมคัมภีรญาณ (สมพงษ์) วัดป่าหนองปลิง  จังหวัดนครราชสีมา
 ๔. พระภักดี  เขมธโร (นิธิมงคลชัย) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม จังหวัดปราจีนบุรี
 ๕. พระมหาสุริยา  ปญฺาวชิโร  (เพ็ชรสังหาร) วัดโพธิสมภรณ์   จังหวัดอุดรธานี
 ๖. พระนิคม  ปญฺาธโร  (ชินดร) วัดศรีวนาราม จังหวัดร้อยเอ็ด
 ๗. พระจารึก  จิรธมฺโม  (ปกัญสิทธิ์) วัดป่ามหาวัน จังหวัดตราด
 ๘. พระทวี  สุเมโธ (กอผจญ) วัดศรีจำปาชนบท   จังหวัดสกลนคร
 ๙. พระครูวินัยธร อุทัย  อุฬาโร (สิทธิผาติสุข) วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร
 ๑๐. พระภานุมาศ  ปุญฺาคโม (อินทร์น้อย) วัดมหาธาตุเจดีย์  จังหวัดอุดรธานี
 ๑๑. พระวัลลภ  อิสฺสรสีโล (ม่วงเงิน) วัดอโศการาม  จังหวัดสมุทรปราการ
 ๑๒. พระนรินทร์  จนฺทปญฺโ  (สิมผิว) วัดเลิศเสนีย์  จังหวัดหนองบัวลำภู
 ๑๓. พระเกรียงศักดิ์  กตคุโณ  (อ่วมน้อย) วัดป่าศรีอุดมรัตนารา  จังหวัดอุดรธานี
 ๑๔. พระศักดิ์ชาย  จิตฺตธมฺโม  (สืบสายพร้อม) วัดปทุมรังษี   จังหวัดกาฬสินธุ์
 ๑๕. พระมหาชมภู  าณวโร  (ไชยรบ) วัดอาวุธวิกสิตาราม  กรุงเทพมหานคร
 ๑๖. พระสุริยะ   ชวนปญฺโ  (ศรีสุระ) วัดมิ่งเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด
 ๑๗. พระชัยยุทธ   จารุวณฺโณ  (ชัยสาร) วัดผาตากเสื้อ จังหวัดหนองคาย
 ๑๘. พระสมบูรณ์   ปูรณปุญฺโ (พุ่มจันทร์) วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่
 ๑๙. พระวิสุทธิวัฒน์  วรปญฺโ  (วงศ์วิลาศสกุล) วัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโน  จังหวัดกาญจนบุรี
 ๒๐. พระสุรัตน์  วรทีโป  (เอี้ยวหีด) วัดเขมาภิรตาราม  จังหวัดนนทบุรี
 ๒๑. พระมหาพิเศษ   มนฺตรํสี  (สุขสมาน) วัดพระยายัง กรุงเทพมหานคร
 ๒๒. พระกฤษฎาธรณ์  จนฺทโชโต (บุตรชม) วัดแสนระลึกวนาราม จังหวัดร้อยเอ็ด
 ๒๓. พระวิทยา  ปิยธมฺโม (ศรีสร้อย) วัดขัวสูง (ภูคอกม้า)  จังหวัดสกลนคร
 ๒๔. พระพุฒิธาดา  านวุฑฺโฒ  (อิ่มชื่น) วัดธรรมิการาม  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ๒๕. พระชัยวัฒน์   ภทฺทาจาโร  (นามแสงผา) วัดพระยายัง กรุงเทพมหานคร
 ๒๖. พระประสพ   ปมุทิโต  (พระชัยอม) วัดป่าศิริวันวนาราม  จังหวัดขอนแก่น
 ๒๗. พระพิเชษฐ์  มูลวํโส  (มูลวงษ์) วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่
 ๒๘. พระเอนก  คุณรํสี   (พึ่งพร้อม) วัดป่าชัยรังสี  จังหวัดสมุทรสาคร
 ๒๙. พระคมสันต์  คุณงฺกโร (ช่องเชิญ) วัดราษฎร์บำรุง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ๓๐. พระประพัฒน์  อจโล (กะติโร) วัดคลองมะลิ  จังหวัดจันทบุรี
 ๓๑. พระธนพล  เขมจาโร  (ปักสังคเณย์) วัดทิพยรัฐนิมิตร   จังหวัดอุดรธานี
 ๓๒. พระสุริยา  ธมฺมโชโต  (โชติเนตร) วัดป่าถ้ำตาดา จังหวัดมุกดาหาร
 ๓๓. พระมหาลอง  ปญฺาภิวฑฺฒโน  (วารีย์) วัดป่าแสงอรุณ  จังหวัดขอนแก่น
 ๓๔. พระธานินทร์  สิริคุตฺโต  (นุชประดิษฐ์) วัดพุทธบูชา  กรุงเทพมหานคร
 ๓๕. พระสมศักดิ์  ชุตินฺธโร  (บุญชู) วัดพระยายัง  กรุงเทพมหานคร
 ๓๖. พระญาณเดช   สุทฺธิาโณ (ชัยเชาวรัตน์) วัดขันธเสมาราม  จังหวัดอุดรธานี
 ๓๗. พระมหานาวิน   คเวสโก  (กรวยสวัสดิ์) วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร
 ๓๘. พระชิงชัย   กิตฺติชโย  (นันจำรัส) วัดสันติธรรม จังหวัดเชียงใหม่
 ๓๙. พระพงศธร  กิตฺติปาโล  (กาฬโอฆะ) วัดพระยายัง  กรุงเทพมหานคร
 ๔๐. พระวัชรพงษ์   สุภาจาโร  (โสภาจร) วัดพระยายัง  กรุงเทพมหานคร
 ๔๑. พระอดิศักดิ์   ตธมฺโม  (ไถวเลิศ) วัดป่ากาญจนาภิเษก จังหวัดขอนแก่น
 ๔๒. พระภคิน   ธมฺมชโย  (ไชยทิพย์) วัดป่าดาราภิรมย์   จังหวัดเชียงใหม่
  
                      ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๕


 (สมเด็จพระธีรญาณมุนี)
ประธานกรรมการบริหาร 
สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)

 

 

Copyright © ๒๕๕๙ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) กรุงเทพมหานคร