Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

          เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก องค์ประมุขของคณะสงฆ์ไทย ทรงมีพระชันษาครบ 100 ปีในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 เป็นพระมหาเถระที่ทรงมีคุณูปการแก่คณะสงฆ์อย่างอเนกประการ เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรฯ ทรงเป็นประธานอำนวยการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศรูปแรกเมื่อปีพุทธ ศักราช 2509 จวบจนปัจจุบันมีพระธรรมทูตไทยจำนวนมากทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่าง ประเทศครบทั้งสี่ทวีป  พระธรรมทูตไทยในสี่ทวีป จึงได้ร่วมประชุมเสวนาวิชาการ เพื่อเป็นการในฉลองพระชันษา 100 ปี เทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ ในช่วงวันที่ 1-4 ตุลาคม 2556 ณ วัดบวรนิเวศวิหารและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

          หลัก การและเหตุผลในการจัดงานเสวนาทางวิชาการพระธรรมทูตไทยทั้งสี่ทวีประบุไว้ว่า “มหาเถรสมาคมได้จัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ   และเปิดอบรมรุ่นแรกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2509 ในการนี้ มหาเถรสมาคมเห็นชอบให้สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารและกรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานกรรมการอำนวยการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ซึ่ง
พระสาสนโสภณในขณะนั้น ได้คัดเลือกพระเถระและคฤหัสถ์จำนวนหนึ่งมาร่วมเป็นคณะกรรมการอำนวยการฝึก อบรมด้วย ในขณะเดียวกัน คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กรมการศาสนาดำเนินการฝึกอบรม
พระธรรมทูตเพื่อส่งไปประกาศพระศาสนาในต่างประเทศในความอุปถัมภ์ของรัฐบาล ผลจากการดำเนินการได้มีพระธรรมทูตที่สำเร็จการฝึกอบรมเดินทางไปปฏิบัติศาสน กิจในประเทศต่าง ๆ เรื่อยมา ซึ่งท่านเหล่านั้นได้เสียสละและอุทิศตนเพื่อการประกาศพระธรรมคำสั่งสอนของ พระพุทธเจ้าไปสู่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พร้อมทั้งสร้างศาสนสถานศาสนทายาทในประเทศต่าง ๆ ที่เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจทั้ง 4 ทวีป ได้แก่ ทวีป อเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชียเป็นต้น

 

 

การประชุมเสวนาทางวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้
          1.เพื่อ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นประธานกรรมการอำนวยการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่าง ประเทศพระองค์แรก
          2.เพื่อ รายงานความก้าวหน้าและทบทวนงานเผยแผ่ของพระธรรมทูตในต่างประเทศ ที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกทรงริเริ่มไว้ ตลอดถึงรับทราบแนวทางนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนการเผยแผ่ของพระธรรมทูตใน ต่างประเทศจากมหาเถรสมาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
          3.เพื่อ ให้พระธรรมทูตไทยที่ไปปฏิบัติศาสนกิจด้านการเผยแผ่ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกได้มาปรึกษาหารือเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวคิดวิธีการต่าง ๆ เพื่อนำไปประยุกต์บูรณาการด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
          4.เพื่อ ร่วมกันประกาศจุดยืนในการสืบทอดพระเจตนารมณ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในฐานะองค์พระประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทย ในการเผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นอารยธรรมสำคัญของโลกเพื่อสันติสุขแก่มนุษยชาติอย่างยั่งยืนผ่าน กิจกรรมทางวิชาการและนิทรรศการต่าง ๆ  
          5.เพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลในงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556

 

 

 

กิจกรรมในการเสวนาและการดำเนินงาน
          1. ร่วมบำเพ็ญพระกุศล
          2. ร่วมประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูตไทยทั้ง 4 ทวีป
       3. เข้าถวายสักการะเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
          4. เข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ที่คณะสงฆ์ไทยและรัฐบาลจัดเทิดพระเกียรติ
เป้าหมายการดำเนินการ

          คณะ พระธรรมทูตทั้ง 4 ทวีป ประกอบด้วยผู้บริหารและพระธรรมทูตจากสมัชชาสงฆ์ไทย ผู้บริหารและพระธรรมทูตจากสหภาพพระธรรมทูตไทยในประเทศ/ทวีปต่าง ๆ ผู้บริหารและพระธรรมทูต
จากคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศและทวีปต่าง ๆ ผู้แทนพระธรรมทูตสายต่างประเทศและผู้แทนหน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยว ข้อง จำนวน 200 รูป/คน

สถานที่และระยะเวลาดำเนินงาน
          จัด ที่วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (อาคาร สว ธรรมนิเวศ) และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2556
หน่วยงานที่ดำเนินการ

          1.วัดบวรนิเวศวิหาร ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยและสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)

          2.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการต่างประเทศ

 

 

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          1.พระ ธรรมทูตได้ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นประธานกรรมการอำนวยการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่าง ประเทศพระองค์แรก
          2.พระ ธรรมทูตได้ส่งเสริมความสามัคคี อำนวยความสะดวกในการประสานงานและสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้บริหารคณะสงฆ์ ระดับสูงและพระธรรมทูตที่ปฏิบัติศาสนกิจทั่วโลก    
          3. พระธรรมทูตร่วมกันประกาศหลักการทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นอารยธรรมสำคัญของโลก ผ่านกิจกรรมทางวิชาการ ศาสนพิธี และวิถีชีวิตชุมชน            
       4. พระธรรมทูตได้เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างนโยบายของฝ่ายบริหาร    และสร้างยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของนานาชาติ      
          5. พระธรรมทูตได้ความร่วมมือและการสนับสนุนส่งเสริมในการเตรียมความพร้อมเพื่อ พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติศาสนกิจทั่วโลกให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนาในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีงาม
          6.สนับ สนุนส่งเสริมการศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อ สันติสุขแก่มนุษยชาติและตอบสนองงานด้านกิจการพระพุทธศาสนาของมหาเถรสมาคมใน โอกาสต่าง ๆ
 

 


กำหนดการประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูตทั้ง 4 ทวีป
งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
3 ตุลาคม 2556
ระหว่างวันที่ 30 กันยาย – 4 ตุลาคม พ.ศ. 2556
ณ  วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร และ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
*********

 

วันจันทร์ที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2556   (แรม 11 ค่ำ  เดือน 10)
    -    พระธรรมทูตเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
    -    เข้าพัก ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ บางพลัด (เชิงสะพานซังฮี้)

 

วันอังคารที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2556   (แรม 12 ค่ำ  เดือน 10)
เวลา 06.00 น.    -  ฉันภัตตาหารเช้า ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์
เวลา 06.45 น.    -  เดินทางไปวัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อร่วมพิธีเปิดนิทรรศการและประชุมเสวนา ฯ
เวลา 08.30 น.    -  นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูตไทย 4 ทวีป
                           เทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
                           ณ ตึก สว ธรรมนิเวศ วัดบวรนิเวศวิหาร
เวลา 09.00 น.   -   นำชมนิทรรศการ “พระชันษา 100 ปี สดุดีพระสังฆบิดร”
                       -  ชมพระตำหนักล่าง ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูต
                       -  ชมพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
                           ณ อาคารมนุษยนาควิทยาทาน
                       -  ชมนิทรรศการ “พระชันษา 100 ปี สดุดีพระสังฆบิดร” ณ อาคาร
                          มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร
เวลา 10.00 น.    - เดินทางไปมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ศาลายา)
เวลา 11.00 น.    - ฉันภัตตาหารเพล
เวลา 12.30 น.    - ร่วมประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูต 4 ทวีป  ณ มหาวิทยาลัย
                          มหามกุฏราชวิทยาลัย (ศาลายา) อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ
เวลา 12.30 น.  - อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในฐานะกรรมการที่ปรึกษางานฉลอง  

                        พระชันษา 100 ปี ฯ กล่าวถวายการต้อนรับและนำเสนอวีดิทัศน์ประวัติและ

                         วิวัฒนาการ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
เวลา 13.00 น.    -ปาฐกถาเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
                         “ศตวัสสาสังฆราชา : กึ่งศตวรรษพระธรรมทูตไทย”    
                          โดย พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม
เวลา 14.00 น.    - เสวนาวิชาการ “ยุทธศาสตร์การพัฒนางานพระธรรมทูตในต่างประเทศ : ในมิติ 

                          ของการบริหาร สร้างเครือข่าย พัฒนา และสนับสนุนส่งเสริมอุปถัมภ์” โดยผู้แทน 

                          พระธรรมทูตทั้ง 4 ทวีป
เวลา 18.00 น.    - เดินทางกลับที่พัก

 

วันพุธที่  2  ตุลาคม  พ.ศ. 2556   (แรม 13 ค่ำ  เดือน 10)
เวลา 06.00 น.    - ฉันภัตตาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
เวลา 07.00 น.    - เดินทางไปประชุมเสวนาวิชาการ ฯ  ณ มหาวิทยาลัย
                          มหามกุฏราชวิทยาลัย (ศาลายา) อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ
เวลา 08.00 น.    - แบ่งกลุ่มเสวนา 4 กลุ่ม (กลุ่มบริหาร กลุ่มสร้างเครือข่าย
                        กลุ่มพัฒนา และกลุ่มสนับสนุนส่งเสริมอุปถัมภ์)
เวลา 11.00 น.    - ฉันภัตตาหารเพล
เวลา 13.00 น.    - เสวนากลุ่ม (ต่อ)
เวลา 15.00 น.    - นำเสนอผลสรุปการเสวนากลุ่มโดยผู้แทนพระธรรมทูต
เวลา 16.00 น.   - ผู้แทนมหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย                      

                         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
                       สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ                    

                       และกรมการศาสนา แสดง/ถวายข้อคิดเห็น
เวลา 18.00 น.    - ผู้แทนรัฐบาลรับข้อสรุปจากการประชุมเสวนา ฯ จากผู้แทน
                          พระธรรมทูตทั้ง 4 ทวีป และกล่าวปิดการประชุม

 

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556 (แรม 14 ค่ำ เดือน 10)
เวลา 07.00 น.    - ฉันภัตตาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
เวลา 09.00 น.    - เดินทางไปวัดบวรนิเวศวิหาร
เวลา 10.00 น.    - ร่วมพิธีบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
                           และถวายสักการะ ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร
เวลา 11.00 น.    -  ฉันภัตตาหารเพล บริเวณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
                          และอาคารวชิรญาณวงศ์  โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
เวลา 15.00 น.    - เจริญนวัคคหายุสมธัมม์ ถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพร
                         ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เวลา 17.00 น.    - กลับโรงแรมที่พัก

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2556 (แรม 15 ค่ำ เดือน 10)
เวลา 07.00 น.    -  ฉันภัตตาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
เวลา 11.00 น.    - ฉันภัตตาหารเพล ณ โรงแรมที่พักหรือตามอัธยาศัย
เวลา 12.00 น.    - ออกจากโรงแรม และเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ

-----------------------------------
ศูนย์ประสานงานการประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูต 4 ทวีป :  วัดบวรนิเวศวิหาร ตึก สว ธรรมนิเวศ (ชั้น 4) เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200 โทรศัพท์ : 02 – 2826182 โทรสาร : 02 – 2826183
มือถือ: 086 – 812 8228 (พระมหาอรุณ)  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต)
รายงาน

11/09/56

Copyright © ๒๕๕๙ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) กรุงเทพมหานคร