Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

        สมเด็จพระธีรญาณมุนี  ประธานกรรมการบริหารสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) ได้ลงนามในคำสั่งที่ ๒/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) สพธต. รุ่นที่ ๒๐/๒๕๕๗  และคำสั่งที่ ๓/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งพระเถรานุเถระและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขานุการ สพธต. มีรายนามดังต่อไปนี้

 

 

 

Copyright © ๒๕๕๙ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) กรุงเทพมหานคร