Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

            สถาบันฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) วัดพระศรีมหาธาตุ คึกครื้นไปด้วยกลุ่มพระภิกษุที่เดินทางมาจากทุกภาคส่วนของประเทศไทย ได้มาชุมนุมกันเพื่อศึกษาวิชาการจากคณาจารย์ผู้ทรงวุฒิที่มีความรู้จากสถาบัน องค์กรต่างๆทั้งฆราวาสและพระเถรานุเถระที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านพระธรรมทูตและวิชาการอื่นๆทั้งด้านพระพุทธศาสนาและศาสตร์ในการประยุกต์ใช้เป็นต้น ที่มาถวายความรู้แด่พระสงฆ์ที่กำลังฝึกอบรมเพื่อจะได้ทำหน้าที่พระธรรมทูตเผยแผ่ศาสนาอย่างมีหลักการและถูกต้องตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระภิกษุเหล่านี้เมื่อจบการฝึกอบรมแล้วก็จะได้ทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

            สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต)  ได้รับมอบหมายจากมหาเถรสมาคมให้ทำการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) รุ่นที่ 20 ประจำพุทธศักราช 2557 และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยให้การสนับสนุนด้านวิชาการ ได้เริ่มฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ปีนี้มีพระภิกษุผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 38 รูป โดยฝึกอบรมที่สถาบันฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

 

            พระภิกษุผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อจะเป็นพระธรรมทูตทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีวัดไทยในต่างประเทศทั้งสี่ทวีปคือเอเชีย ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลียจำนวนมาก พระสงฆ์ที่ทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศเรียกว่า “พระธรรมทูต” ซึ่งจะต้องผ่านการฝึกอบรมก่อนที่จะไปอยู่จำพรรษาในวัดในต่างประเทศ ผู้ที่ทำหน้าที่พระธรรมทูตจะต้องมีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตในต่างประเทศและมีความรู้ ความประพฤติดีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาควบคู่กันไปด้วย
            บางประเทศทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนากับคนไทยที่มีชีวิตห่างไกลจากบ้านเกิด บางครั้งมีปัญหาชีวิต ตลอดจนปัญหาต่างๆ ก็มักจะเข้าหาพระสงฆ์เพื่อปรึกษาหารือหาแนวทางในการแก้ปัญหา พระสงฆ์จึงต้องทำหน้าที่เสมือนหนึ่งทูต ที่จะเป็นผู้ประสานกับฝ่ายต่างๆ จึงต้องมีความรู้หลายด้านนอกจากด้านหลักธรรมคำสอนแล้ว ต้องศึกษาภาษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของประเทศนั้นๆด้วย จึงจะทำให้อยู่กันอย่างสันติไม่ขัดแย้งกับศาสนาหรือความเชื่อของประเทศที่ตนอยู่อาศัย

 

            บางประเทศพระสงฆ์ไทยต้องเผยแผ่พระพุทธศาสนากับคนในประเทศนั้นโดยตรงเช่นที่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอื่น แต่ก็ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เคยมีบรรพบุรุษนับถือพระพุทธศาสนามาก่อนและประชากรอีกส่วนหนึ่งอยากรู้อยากศึกษาพระพุทธศาสนาที่มีการสืบต่อมายาวนานตั้งแต่อดีต ผลงานของพระธรรมทูตไทยทำให้ประเทศอินโดมีคณะสงฆ์โดยมีพระอุปัชฌาย์เป็นพระสงฆ์ชาวอินโดนีเซีย ทำหน้าที่ให้การบรรพชาอุปสมกุลบุตรชาวอินโดนีเซียได้แล้ว และมีองค์กรสงฆ์บริหารจัดการคณะสงฆ์ได้อย่างดี แต่อีกส่วนหนึ่งก็ยังมีพระสงฆ์ไทยทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเกาะต่างๆอีกจำนวนมาก พระธรรมทูตเหล่านี้อยู่อย่างไรในท่ามกลางความเชื่อของศาสนาที่แตกต่าง เป็นประเด็นที่น่าศึกษา ในภาควิชาการส่วนหนึ่งได้นิมนต์พระธรรมทูตที่อยู่ในต่างประเทศจริงๆมาเล่าประสบการณ์ตรงให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ศึกษา


   สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมทูต) ได้รับการมอบหมายจากมหาเถรสมาคมให้ทำการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต)ทุกปี โดยจะฝึกอบรมให้ครบทั้งสามด้านคือ “ด้านวิชาการ ฝึกอบรมที่สถาบันฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขต ด้านจิตภาวนาและนวกรรม ปีนี้ฝึกอบรมที่วัดสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ ฯ อำเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์ และภาคศึกษาดูงานด้านพระพุทธศาสนาฝึกอบรมที่ประเทศอินเดียในสังเวชนียสถานสี่ตำบลคือลุมพินี สถานที่ประสูติ  พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ สารนารถ สถานที่แสดงปฐมเทศนา และกุสินารา สถานที่ปรินิพพาน และสถานที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเช่นราชคฤห์ นาลันทาเป็นต้น ตารางการฝึกอบรมเบื้องต้นมีกำหนดการโดยสังเขปดังนี้


            1.ภาควิชาการ ระหว่างวันที่ 18 มกราคม-2 มีนาคม 2557 ฝึกอบรมภาควิชาการที่สถาบันฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร
             2.ภาคศึกษาดูงานและปฏิบัติจิตภาวนาในประเทศอินเดีย-เนปาล ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-20 มีนาคม 2557 ณ วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ ฯ บ้านเขาโคกเผ่น ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
          3. ภาคศึกษาดูงานและปฏิบัติจิตภาวนาในประเทศอินเดีย-เนปาล ระยะที่ 2  วันที่ 21มีนาคม- 4 เมษายน 2557 ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

                   ปัจฉนิเทศการฝึกอบรม วันที่ 11 เมษายน 2557 ณ สถาบันฝึกอบรมฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร

 

 

            ช่วงนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศกำลังฝึกอบรมด้านวิชาการที่วัดพระศรีมหาธาตุ หากใครมีเวลาว่างจะแวะไปเยี่ยมชมก็ได้ เจ้าหน้าที่และพระธรรมทูตยินดีต้อนรับ  หรือหากใครมีจิตศรัทธาจะร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุที่กำลังจะเป็นพระธรรมทูตในอนาคต ขอเชิญติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ ตามเอกสารของสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูต หรือจะติดต่อมาสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 0898524209 หรือ Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ก็ได้ พร้อมที่จะให้ข้อมูลได้ตลอดเวลา

 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
31/01/57

Copyright © ๒๕๕๙ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) กรุงเทพมหานคร