Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ขออนุโมทนาบุญกับผู้สนับสนุนการฝึกอบรม มีจิตศรัทธารับเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารประจำวัน (5 ก.พ 57) โดยมี

พระอาจารย์ขจรศักดิ์ ปภสฺสโร พระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธ) รุ่นที่ 19 (เป็นเจ้าภาพถวายเช้าและน้ำปานะ) คุณพรชัย เวชากร(เป็นเจ้าภาพตลอดทั้งวัน)  พระครูสมุห์ ไชยยันต์ ชยทตฺโต พระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธ) รุน่ที่ 15 วัดฟลอริดาธรรมมาราม ประเทศสหรัฐอเมริกา พล.ต.สุขุม สุจริต คุณวันทนา มโนมัยวิบูลย์และเพื่อน คุณชัชฎา จิตร์สดชื่น คุณสวาสดิ์ สุขกมล คุณอัญชิสา ตักโพธิ์ ร้านอัญชิ เมือง Fussa ประเทศญี่ปุ่น และครอบครัว  จึงขอประกาศขอขอบพระคุณ ขอบคุณ และขออนุโมทนาบุญด้วยเป็นอย่างยิ่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ๒๕๕๙ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) กรุงเทพมหานคร