Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ภาพบรรยากาศการถวายความแด่ผู้เข้าฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) รุ่น 20/2557  23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน
ภาคเช้า
-พระมหาอรุณ อรุโณ วัดบุปผาราม เมตตาถวายความรู้ แก่คณะพระภิกษุผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เรื่อง "พระธรรมทูตกับสื่อออนไลน์"
ภาคบ่าย
-พระครูปลัด ณัฐพงษ์ ยโส เลขานุการเจ้าคณะภาค 8 (ธ) อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มมร เมตตาถวายความรู้  เรื่อง "งานสารบรรณและเลขานุการ"
-พระมหาอำพร อนุตฺตโร วัดสังฆรัตนาราม สหรัฐอเมริกา เมตตาถวายความรู้ "พระธรรมทูตกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโลกออนไลน์"
การถวายความแด่ผู้เข้าฝึกอบรมพระธรรมทูต 23-02-2557
การถวายความแด่ผู้เข้าฝึกอบรมพระธรรมทูต 23-02-2557
การถวายความแด่ผู้เข้าฝึกอบรมพระธรรมทูต 23-02-2557
การถวายความแด่ผู้เข้าฝึกอบรมพระธรรมทูต 23-02-2557
การถวายความแด่ผู้เข้าฝึกอบรมพระธรรมทูต 23-02-2557
การถวายความแด่ผู้เข้าฝึกอบรมพระธรรมทูต 23-02-2557
ทั้งนี้ท่านสามารถชมภาพทั้งหมดได้ที่ ภาพกิจกรรมพระธรรมทูต

Copyright © ๒๕๕๙ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) กรุงเทพมหานคร