Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

          วันที่ 9 มกราคม 2558 เวลา 14.00 น. พระธรรมปาโมกข์ ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดการฝึกอบรมภาคศึกษาดูงานและนมัสการสังเวชนียสถานในประเทศอินเดีย-เนปาล สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถานที่อินเดีย-เนปาล ของพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ) รุ่นที่ 21/2558 ที่วัดราชผาติการาม กรุงเทพมหานคร

         การฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) รุ่นที่ 21/2558 ซึ่งจะมีพิธีปฐมนิเทศในวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 จากนั้นเป็นการฝึกอบรมภาควิชาการ และจิตภาวนาที่สถาบันฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) ที่วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร และอบรมภาคศึกษาดูงานและนมัสการสังเวชนียสถาน ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล    


          วาระการประชุมมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาคือกำหนดการเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถานอินเดีย-เนปาล งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ การจัดจ้างผู้รับเหมาการเดินทาง และพิจารณาร่างข้อบังคับกองทุนสนับสนุนการฝึกอบรมพระธรรมทูตเป็นต้น


   

 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน ข่าว

ทศพร  ศุภศิริภิญโญ  ภาพ

 

ภาพการประชุม

Copyright © ๒๕๕๙ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) กรุงเทพมหานคร