Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

       สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) มีพิธีปฐมนิเทศพระภิกษุผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ) รุ่นที่ 21/2558 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร วันที่ 19 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ผู้สนใจจะเข้าร่วมพิธีขอเรียนเชิญ/เชิญ เข้าร่วมงานได้ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

 

 

หมายเหตุ: กำหนดการนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Copyright © ๒๕๕๙ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) กรุงเทพมหานคร