Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

[ขยายเวลารับสมัคร ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑] สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) ได้ประกาศเรื่องรับสมัครพระภิกษุเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเป็นพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๕ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

 

๑. กำหนดการ

 

 

       รับสมัครตั้งแต่ ๑๕ สิงหาคม - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

 

       ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑    ๒ มกราคม ๒๕๖๒      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

       ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑    ๗ มกราคม ๒๕๖๒      สอบข้อเขียน

       ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑    ๘ มกราคม ๒๕๖๒      สอบสัมภาษณ์

       ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑    ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒    ประกาศผลการสอบ

       ๘  มกราคม ๒๕๖๒     ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒    รายงานตัว  ปฐมนิเทศ

       ๕ เมษายน๒๕๖๒       ๘ เมษายน ๒๕๖๒      พิธีปัจฉิมนิเทศ

 

 

๒. หลักฐานการสมัคร

         ๓.๑  รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว                                            จำนวน ๒ รูป

         ๓.๒ ทะเบียนประวัติ                                                  จำนวน ๑ ชุด

         ๓.๓  สำเนาวุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด (ทางธรรม/สามัญ)  จำนวน ๑ ชุด

         ๓.๔  สำเนาบัตรประจำตัว และหนังสือสุทธิ                  จำนวน ๑ ชุด

         ๓.๕  สำเนาทะเบียนบ้าน                                           จำนวน ๑ ชุด

         ๓.๖  หนังสือตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง

 

 

๓. การสมัคร

       ๓.๑  สมัครด้วยตัวเอง ค่าสมัคร ๕๐๐ บาท

              - สำนักงานสถาบันฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) วัดพระศรีมหาธาตุ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร   โทรศัพท์ ๐๒-๕๕๒-๘๒๔๓

             - กองจัดการรายได้และผลประโยชน์ วัดพระศรีมหาธาตุ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร   โทรศัพท์ ๐๒-๕๒๑-๐๓๑๑

              - รับสมัครทุกวันจันทร์-เสาร์ เว้นวันพระ และวันหยุดราชการ

 

       ๓.๒ สั่งซื้อใบสมัครทางไปรษณีย์

                  โอนเงินจำนวน ๗๐๐ บาท เข้าบัญชีสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์ เลขที่บัญชี ๐๐๖-๑๓๕๕๑๐-๐  แล้วส่งหลักฐานการโอนพร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่งใบสมัคร ทาง LINE@: @tidga หรือทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

       ๓.๓ สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต

                  ๓.๓.๑  ดาวน์โหลดใบสมัคร  ที่นี่

                  ๓.๓.๒  กรอกใบสมัครให้สมบูรณ์ สแกนเอกสารเป็นไฟล์ (.pdf หรือ .jpeg)

                  ๓.๓.๓  ส่งไฟล์ใบสมัครทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือทาง LINE@: @tidga (เฉพาะไฟล์ .jpeg)

                  ๓.๓.๔  นำใบสมัครฉบับจริงส่งเจ้าหน้าที่ในวันสอบข้อเขียน  พร้อมชำระค่าสมัคร ๕๐๐ บาท

 

ติดต่อสอบถาม

- สำนักงานสถาบันฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) วัดพระศรีมหาธาตุ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร   โทรศัพท์ ๐๒-๕๕๒-๘๒๔๓,  LINE@: @tidga,  fb.com/tidga2014

- เจ้าหน้าที่รับสมัคร โทร. ๐๘ ๕๙๗๓ ๗๘๘๘ (พระมหาเกรียงไกร), ๐๘ ๔๓๑๖ ๔๑๘๔ (พระสุรชัย), ๐๘ ๔๑๓๖ ๗๘๙๘ (คุณสรรัฐ)

 
 
 
 
 
 

Copyright © ๒๕๕๙ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) กรุงเทพมหานคร